கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] { Ebook } கோபல்லபுரத்து மக்கள்

FREE DOWNLOAD கோபல்லபுரத்து மக்கள்

கோபல்ல கிராமத்தின் 2ஆம் பாகமான கோபல்லபுரத்து மக்கள் 34 வாரங்களாக விகடனில் தொடராக வெளிவந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வாசகர்களின் வரவேற்பையும் சாகித்திய அக்காதெ?. I was thinking y this got Sahithya Academy award till 60% of the book But the last 100 pages gave me goosebumps Really awesome at the end

SUMMARY ê E-book, or Kindle E-pub ↠ கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan]

கோபல்லபுரத்து மக்கள்

ணியில் சாதாரண மக்கள் நாயகர்களாக விளங்குவதையும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்துக் கிளர்ந்தெழுவதையும் தமக்கேயுரிய தனீ நடையில் சுவை பொங்க விவரிக்கிறார் கிர?. KiRajanarayanan s Gopallapurathu Makkal which is a seuel to Gopalla Gramam is a good read to know about the lifestyle and practices of village pplDetailing about the temple ox and how it was treated with respectafter certain period when the ox becomes arrogantthe treatment to it was well narratedThere are many info about the Indian Naval soldiers strike against the british during mid 40 sshocking to know that our leader s didn t supported their strike which was for their basic reuirements and for our country s independenceThe support they received from other armed forces and ppl of our country helps to know the history of country at the verge of getting independenceKi Ra was awarded Sahithya Academy Award in 1991 for this book and in his thanking addressreuests to read the first part Gopalla gramam which gives introduction abt villages when Britishers arrived here

கி. ராஜநாரயணன் [Ki. Rajanarayanan] ↠ 9 READ & DOWNLOAD

?ியின் பரிசையும் பெற்றது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற கதையோடு முடியும் இந்நாவலில் சமகால வரலாற்றுச் சம்பவங்களின் பின்னணியில் சாதாரண மக்கள் நாயகர்களின் பின்ன. It s was ki ra masterpiece novel this novel start with British invades to 1947Novel fully focused on how this village people adopt new invention like pen watch Torchlight gun etcSlowly they started reading newspaper entering into politics like Bose Ina bhagath Singh vanjinathamEspecially last part of Navy mutiny


10 thoughts on “கோபல்லபுரத்து மக்கள்

 1. says:

  I was thinking y this got Sahithya Academy award till 60% of the book But the last 100 pages gave me goosebumps Really awesome at the end..

 2. says:

  This is one of the greatest piece in tamil literature. Who am i to rate Ki.ra. A good meal gives u a good after taste thi

 3. says:

  3.5A tapestry of anecdotes and pre Independence history. We get a sense of what it is like to live in Goapallapuram in KiRa's compelling prose where adages (solavadai) and short yet effective descriptions frequently crop up. His delight in storytelling is evident and his novels double as important records of rural life

 4. says:

  Just like its prequel, Gopallapurathu Makkal is a delightful ethno fiction. Like Naipaul's Miguel Street, it looks at the life of people in a

 5. says:

  Its a sequel of the book "Gopallapurathu Gramam". This book continues time line from 1st book and ends on India's independence. It continue to talk about people from the region by travelling around a love story in the 1st half of the book. It talks about how the village reacts to changes coming from town/city side in later chapters. The novel

 6. says:

  It's was ki ra masterpiece novel, this novel start with British invades to 1947Novel fully focused on how this village people adopt new invention like pen, watch, Torchlight, gun etcSlowly they started reading newspaper entering into politics like Bose, Ina, bhagath Singh , vanjinathamEspecially last part of Navy mutiny..

 7. says:

  Good

 8. says:

  Good

 9. says:

  Ki.Rajanarayanan's "Gopallapurathu Makkal " which is a sequel to "Gopalla Gramam" is a good read to know about the lifestyle and practices of village ppl.Detailing about the temple ox and how it was treated with respect,after certain period when the ox becomes arrogant,the treatment to it was well narrated.There are many info about the Indian Naval soldiers strike against the british during mid 40's,shocking to

 10. says:

  A Must read! detailed review later :))